Met goed fatsoenOnze regels

Iedere bezoeker en medewerker dient zich binnen Coffeeshop Level013 te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft het gezellig en veilig voor iedereen die ons bezoekt. De onderstaande punten geven aan wat de grenzen van goed fatsoen overschrijdt.
 1. Discriminerend en/of racistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden.
 5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden.
 6. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en broekzakken te tonen. Bij weigering wordt er vanuit gegaan dat de inhoud tegen een van de huis reglementen stoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten
 7. Dronkenschap of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q zich profileren als zijnde zwervend.
 8. De toegang voor personen beneden de 18 jaar. Bezoekers moeten op verzoek een legitimatiebewijs tonen.
 9. Eigendommen van Coffeeshop Level013 of van bezoekers beschadigen, te vernielen of ongevraagd meenemen.
 10. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 11. Alcohol is verboden in de shop en dranken nuttigen welke niet door Coffeeshop Level013 zijn verstrekt. Consumptie is verplicht.
 12. Fotograferen en filmen binnen de Coffeeshop Level013 zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 13. Zich met meerdere personen bevinden in een toilet en/of toiletten te gebruiken, die bedoeld zijn voor het andere geslacht.
 14. Gok- en kaartspelen om geld.
 15. Overtreding van het regelement uitlokken of aanzetten tot overtreding.
 16. Coffeeshop Level013 maakt gebruik van camerabewaking.
 17. Personen die Coffeeshop Level013 betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden op camerabeelden. Bij een misdrijf kunnen de beelden als bewijsmateriaal gebruikt worden.
 18. De directie behoudt zicht het recht voor om te grote groepen de toegang tot de zaak te weigeren.
 19. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 20. Het gebruik van tabak of tabaksproducten.
Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit Coffeeshop Leve013. Bij regel 9 t/m 14 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor, dan volgt verwijdering. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het managementteam, welke dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaal verbod is wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijhorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen Coffeeshop Level013 wordt altijd aangifte gedaan.
Gedragsregels zijn ook van toepassing op de directe omgeving van Coffeeshop Level013.

 
 1. Tegen het verkeer in parkeren.
 2. parkeren voor de zaak.
 3. Geluidsoverlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
 4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.
 5. Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.
 6. Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de Coffeeshop Level013 geweigerd worden.